HÍD CSalád- és Gyermekjóléti Központ szolgáltatásai

HÍD CSALÁD- ÉS GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT SZOLGÁLTATÁSOK

 

Információnyújtás

Az intézményhez forduló személy részére szakmai ismereteket nem tartalmazó tájékoztatás nyújtása.

 

Tájékoztatás

A gyermekjóléti segítő szakember egy probléma vagy cél megoldásához szükséges ismeretek átadásával segíti a klienst. Tájékoztatást nyújt az adott problémakörökhöz kapcsolódó témakörökben, különösen a következőkben:

  • A gyermeki, szülői jogok, kötelezettségek.
  • A gyermekek, családok életminőségét javító támogatások, ellátások, szolgáltatások.
  • A szociális válsághelyzetben levő várandóssággal kapcsolatos tudnivalók.
  • Az átmeneti gondozás formái.
  • Az örökbeadással, örökbefogadással kapcsolatos kérdések.
  • Gyermekjóléti alapellátás, gyermekvédelmi hatósági intézkedések, gyermekvédelmi szakellátás.

 Ügyintézési segítség

A HÍD Család- és Gyermekjóléti Szolgálat a támogatásokhoz, ellátásokhoz való hozzájutás érdekében segítséget nyújt a kliens kérelmének előterjesztéséhez, szükség esetén kezdeményezi a támogatás megállapítását, az ellátás igénybevételét a hatáskörrel rendelkező illetékes hatóságnál, szolgáltatónál.

 

Tanácsadás

A HÍD Család- és Gyermekjóléti Szolgálat szakembere segíti az igénybevevőt egy probléma vagy cél felismerésében és megítélésében, valamint az annak kezelésére vagy elérésére alkalmazható alternatívák mérlegelésében.

  

Közvetítés más szolgáltatásokba

A HÍD Család- és Gyermekjóléti Szolgálat munkatársai szülői kezdeményezésre vagy (alapellátásban történő gondozás esetén) a szülővel egyeztetve olyan szolgáltatásokba közvetítenek, melyek átmenetileg tehermentesíti a krízishelyzetbe került szülőket, lehetőséget, esélyt kapva arra, hogy élethelyzetükön változtassanak. 

 Ilyenek: a családok átmeneti otthona, a gyermekek átmeneti otthona, a helyettes szülői hálózat.

 Családok átmeneti otthonába az otthontalanná vált szülő kérelmére az egész család, egyes családtagok és gyermekeik, valamint a válsághelyzetbe került várandós anya és születendő gyermeke kerülhet elhelyezésre legfeljebb tizenkét hónapig, ami hat hónappal, szükség esetén a tanítási idő végéig meghosszabbítható. A szükség szerinti ellátást biztosító intézményben legalább 12 legfeljebb 40 fő együttes elhelyezésére van lehetőség. A biztonságos lakhatáson túl, az intézmény munkatársai többek között a gyermekeknek nyújtott fejlesztő programokkal, iskolán kívüli felzárkózást elősegítő és közösségi programokkal segítenek. A szülőknek életvezetési, munkaerőpiaci, jogi, illetve pszichológiai tanácsadást biztosítanak. Mindez azt szolgálja, hogy a család megerősödjön, és a lelki sérülések negatív hatásai csökkenjenek. A családok átmeneti otthona külső férőhelyeken biztosíthatja azoknak a családoknak az ellátását, amelyek önálló lakhatásra minimális támogatással képesek. A külső férőhelyen a családok összesen 3 évig tartózkodhatnak, beleszámítva a családok átmeneti otthonában eltöltött időt is.

A helyettes szülő a gyermeknek az ő vagy szülője kérelmére, illetve beleegyezésével teljes körű ellátást biztosít saját háztartásában, határozott időtartamra. A helyettes szülővel a települési önkormányzat alapellátást biztosító intézménye, mint működtető vagy a gyermekvédelmi szakellátás intézményei kötnek megállapodást ennek a feladatnak az ellátására.

A gyermekek átmeneti otthonának működtetése minden húszezer főnél több lakost számláló települési önkormányzat kötelező feladata. Gyermekek átmeneti otthonába olyan gyermek kerülhet elhelyezésre, aki átmenetileg ellátás és felügyelet nélkül maradt, valamint akinek ellátása a család életvezetési nehézségei miatt veszélyeztetett. Az otthonban a szülő kérelmére, illetve beleegyezésével a tizenkettedik életévét betöltött gyermek helyezhető el legfeljebb tizenkét hónapra, ami hat hónappal, szükség esetén a tanítási idő végéig meghosszabbítható. A teljes körű ellátást nyújtó intézményben legalább 12 legfeljebb 40 gyermek együttes gondozása látható el.

Állás-LES

A Zuglói Állás-LES munkaközvetítő irodával együttműködve 2016. végén elindult a HÍD Család és Gyermekjóléti Központban az álláskeresési tanácsadással egybekötött munkaközvetítés.

Az álláskeresőknek a tanácsadók egy regisztrációs lap kitöltése után önéletrajzot készítenek, ami elengedhetetlen a munkakereséshez. Ezután a több, mint 100 munkáltatót tartalmazó adatbázisból közösen kiválasztják a célállásokat. (Budapesti és Pest közeli cégek, többféle területen, megváltozott munkaképességűeket is várnak)

 

Kapcsolattartási ügyelet

A HÍD Család- és Gyermekjóléti Központ találkozásra, együttlétre alkalmas semleges, biztonságos, nyugodt helyet biztosít a gyermekével kapcsolattartásra jogosult szülőnek, vagy más kapcsolattartásra jogosult személynek. A szolgáltatást az elvált, külön élő szülők és gyermekeik részére, a nevelőszülőknél nevelkedő gyermekek és szüleik részére, és más (Gyámhivatali vagy Bírósági eljárás eredményeképpen jogosult) hozzátartozók részére biztosítja a helyszínt. A szolgáltatást abban az esetben tudjuk biztosítani, ha a kapcsolattartásra kötelezett fél XIII. kerületi lakcímmel vagy tartózkodási hellyel rendelkezik. A szolgáltatás térítésmentesen vehető igénybe. A kapcsolattartást a HÍD Család- és Gyermekjóléti Központban, a Gyámhivatalban vagy Bíróságon keresztül lehet kezdeményezni. A hozzánk forduló szülőkkel kapcsolattartási keret-megállapodást kötünk.

 

Mediáció

Ezt a szolgáltatást azoknak a szülőknek ajánljuk, akik gyorsan, és hatékonyan szeretnének előre lépni a szülő-gyermek kapcsolattartási problémájuk megoldásában, de önerőből nem tudnak megállapodni egymással. Azoknak, akik félre tudják tenni sérelmeiket, akiknek fontos, hogy gyermekük a külön élő szülővel rendszeres kapcsolatot tartson, de előnyben részesítik a semleges helyszínt. Az igénybejelentést követően mindkét szülőt megkeressük levélben vagy telefonon, majd külön-külön találkozunk velük, és személyes beszélgetést folytatunk. A következő alkalommal a szülők a mediátorok segítségével kidolgoznak egy- a gyermek érdekeit szem előtt tartó, mindenki számára elfogadható – megállapodást. A sikeres megállapodás után megkezdődhetnek a szülő-gyermek találkozások.

 

Telefonos készenléti szolgálat

A HÍD Család- és Gyermekjóléti Központ a nyitvatartási időn túl telefonos készenléti ügyeletet működtet a felmerülő krízishelyzetekben történő azonnali, szakszerű segítségnyújtás, tanácsadás, vagy tájékoztatás céljából.

Az készenléti szolgálat telefonszáma: +36-30/495-0480 

Országos Gyermekvédő hívószám (ingyenesen hívható zöld szám): +36-80/212-021

 

Jogi tanácsadás

Jogász munkatársunk jogi tanácsadást, tájékoztatást nyújt.  Segíti a hivatalos iratok megértését, javaslatot tesz a szükséges jogi intézkedésekre. Jogi képviseletet nem vállal. A tanácsadás igénybevételéhez előzetes időpont egyeztetés szükséges.

 

Pszichológusi szolgáltatás

A HÍD Család- és Gyermekjóléti Központban 2 pszichológus dolgozik, hetente több alkalommal is. A pszichológusok gyermekekkel és felnőttekkel is végeznek tanácsadást. A kapcsolatot a családsegítőn, esetmenedzseren keresztül lehet velük felvenni, és időpont egyeztetés után lehet őket felkeresni.

 

Fejlesztő pedagógus

A HÍD Család- és Gyermekjóléti Központban a tanulási nehézségekkel, vagy magatartási zavarokkal küszködő gyermekek korrekciós, kompenzáló fejlesztését végzi egyénileg vagy 1-3 fős csoportban. Pedagógiai módszereket alkalmaz a tanulási zavarok azonosítására. Nem konkrét tananyagot tanít, hanem olyan alapkészségeket fejleszt, melyek a gyerek tanulási képességeit javítják.

 

Korrepetálás

A HÍD Család- és Gyermekjóléti Központban lehetőség van korrepetálás igénybevételére. A családsegítővel vagy esetmenedzserrel történő egyeztetés után kezdhető meg a szolgáltatás igénybevétele.

 

Pár- és családkonzultáció

A pár- és családkonzultáció olyan segítő módszer, amely a családot (párt), mint egy nagy egész rendszert közelíti meg. A családban jelentkező problémákat nem betegségnek vagy hibának, hanem a családi élet fejlődésében, működésében való elakadásnak tekinti. A konzultáció célja az, hogy a problémák enyhüljenek, a családtagok közötti kapcsolatok fejlődjenek, javuljon a kommunikáció. A segítő szakemberek által vezetett konzultáción részt vesznek az érintett családtagok. A konzultációk megismerő beszélgetéssel indulnak, majd közös egyeztetés után következnek a rendszeres alkalmak, amelyeken részletes kibontásra kerülnek a problémák. A párkonzultációk is hasonlóképpen épülnek fel. Egy-egy találkozás időtartama: 1,5 óra.

 

Mentálhigiénés tanácsadás

A mentálhigiéné a lélek egészségéről szól. Azok számára nyújt segítséget, akik életvezetésükben elakadtak, szeretnék jobban megérteni aktuális helyzetüket, megtalálni a nehézségeikből kivezető utat, és megfelelő döntéseket hozni. Szólhat ez a gyermeknevelési problémákról, veszteségeik elgyászolásáról, párkapcsolati elakadásaikról, vagy akár önismereti kérdésekről. Előzetes időpontegyeztetés szükséges.

 

Utcai és lakótelepi szociális munka

Az utcai szociális munka feladata a magatartásával testi, lelki, értelmi fejlődését veszélyeztető, a szabadidejét az utcán töltő, kallódó, csellengő gyermek speciális segítése, illetve a lakóhelyéről önkényesen eltávozó, vagy gondozója által a lakásból kitett, ellátás nélkül maradó gyermek felkutatása, lakóhelyére történő visszakerülésének elősegítése, szükség esetén átmeneti gondozásának, vagy gyermekvédelmi gondoskodásban részesítésének kezdeményezése. A HÍD Család- és Gyermekjóléti Központ az érintett gyermekek lakókörnyezetében, az általuk látogatott bevásárlóközpontokban, vagy saját szolgáltatási körében szervezi a gyermekeknek szóló, beilleszkedésüket, szabad idejük hasznos eltöltését segítő programokat. 

 

Iskolai szociális munka

2015-től a 1997/III. törvény módosítása lehetővé tette, hogy a család- és gyermekjóléti központok önként vállalt feladatként iskolai szociális munkát végezzenek. Modellprogramként három kerületi iskolában kezdtük végezni a munkát, a bevont iskolák számát fokozatosan bővítettük. 2018. szeptemberétől kötelező feladatként látja el a HÍD Család- és Gyermekjóléti Központ a kerületben működő köznevelési intézményekben. Irányadó szám, hogy 1000 diákonként egy fő óvodai- és iskolai szociális segítő lássa el a feladatot.

  

Nyári napközis tábor

2013 óta minden évben nyári napközis tábort szervezünk a nyári szünetben. Hétfőtől péntekig változatos, színes programokkal kedveskedünk a szünidő alatt a gyerekeknek. A napközis táborba jelentkezési lap kitöltése szükséges, a HÍD Család- és Gyermekjóléti Központban. A tábort 8-12 éves korú kerületi gyermekek ingyenesen vehetik igénybe.

 

Prevenciós csoportok

A Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat Prevenciós Központ HÍD Család- és Gyermekjóléti Központban megvalósuló Previ csoportok a hét szinte minden napjára kikapcsolódási lehetőséget nyújtanak a fiatalok számára.