II. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok

2. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok

I. A szerv alaptevékenysége, feladat- és hatásköre

2.1. A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök, valamint a szervezeti és  működési szabályzat vagy ügyrend, az adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat hatályos és teljes szövege

 A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok

 A Prevenciós Központ Működési Szabályzata

 Adatvédelmi Szabályzat

2.2. Az országos illetékességű szervek, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatal esetében a közfeladatot ellátó szerv feladatáról, tevékenységéről szóló tájékoztató magyar és angol nyelven

                                                                                                E közzétételi egység az Adatközlő esetében nem értelmezhető.

 

2.3. A helyi önkormányzat önként vállalt feladatainak felsorolása és részletes leírása

                                                                                               E közzétételi egység az Adatközlő esetében nem értelmezhető.


II. A hatósgi ügyek intézésének rendjével kapcsolatos adatok

 

 

II.1.Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben ügyfajtánként és eljárástípusonként a hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése, hatáskör gyakorlásának átruházása esetén a ténylegesen eljáró szerv megnevezése

 E közzétételi egység az Adatközlő esetében nem értelmezhető.


II.2. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben ügyfajtánként és eljárástípusonként a hatáskörrel rendelkező, hatáskör gyakorlásának átruházása esetén a ténylegesen eljáró szerv illetékességi területe

 E közzétételi egység az Adatközlő esetében nem értelmezhető.

II.3. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok felsorolása

 E közzétételi egység az Adatközlő esetében nem értelmezhető.

II.4. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az eljárási illetékek, igazgatási szolgáltatási díjak összege

 E közzétételi egység az Adatközlő esetében nem értelmezhető.

II.5. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az alapvető eljárási szabályok, ezek magyarázata, az ügyintézést segítő útmutatók, az ügymenetre vonatkozó tájékoztatás

 E közzétételi egység az Adatközlő esetében nem értelmezhető.

II.6. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az eljárást megindító irat benyújtására szolgáló postacím (postafiók szerinti cím, ha van), ügyfélfogadási vagy közönségkapcsolati cím és nyitvatartási idő

 E közzétételi egység az Adatközlő esetében nem értelmezhető.

II.7. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az eljárást megindító irat benyújtására, elintézésére, fellebbezésére nyitva álló határidő

 E közzétételi egység az Adatközlő esetében nem értelmezhető.

II.8. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben használt formanyomtatványok listája

 E közzétételi egység az Adatközlő esetében nem értelmezhető.

II.9.  Az államigazgatási, önkormányzati, és egyéb hatósági ügyekben igénybe vehető elektronikus programok elérése, időpontfoglalás

 E közzétételi egység az Adatközlő esetében nem értelmezhető.

II.10. Az államigazgatási, önkormányzati, és egyéb hatósági ügyekben az ügytípusokhoz kapcsolódó jogszabályok jegyzéke, tájékoztatás az ügyfelet megillető jogokról és az ügyfelet terhelő kötelezettségekről

 E közzétételi egység az Adatközlő esetében nem értelmezhető.

III. Közszolgáltatások

 

III.1. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások megnevezése

Az intézmény Alapító Okiratában meghatározott közfeladata: Szociális alapellátás keretében a 1993. évi III. törvény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról 62.§ (1) bekezdés szerinti étkeztetés, 63.§ (1) bekezdés szerinti házi segítségnyújtás, 65.§(1) bekezdés szerinti jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, 65/F.§(1) bekezdés a) pontja szerinti idősek és hajléktalanok szociális alapellátása, 65/F.§ (1) bekezdés c)pontja szerinti fogyatékosok napközbeni ellátása, 1/2000. (I.7.) SZCSM rendeletben illetve egyéb jogszabályok és a Képviselő-testület által elfogadott helyi rendeletében szabályozott előírások alapján.

sorszám

kormányzati funkciószám

kormányzati funkció megnevezése

1.

041231

Rövid időtartamú közfoglalkoztatás

2.

041233

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

3.

104030

Gyermekek napközbeni ellátása családi bölcsőde, munkahelyi bölcsőde, napközbeni gyermekfelügyelet vagy alternatív napközbeni ellátás útján

4.

104031

Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása

5.

104035

Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében

6.

104037

Intézményen kívüli gyermekétkeztetés

7.

104042

Család és gyermekjóléti szolgáltatások

8.

104043

Család és gyermekjóléti központ

9.

104060

A gyermekek, a fiatalok és a családok életminőségét javító programok

10.

107051

Szociális étkeztetés szociális konyhán 

11.

107080

Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok

12.

107090

Romák társadalmi integrációját elősegítő tevékenységek, programok

 

III.2.  A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások tartalmának leírása

Közfeladatot ellátó szerv által nyújtott, vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások tartalmának leírása

104030 Gyermekek napközbeni ellátása

A gyermek 3 éves koráig a gyermekek napközbeni ellátásaként családi bölcsőde ellátás formájában a családban élő gyermekek életkorának megfelelő nappali felügyeletét, gondozását, nevelését, foglalkoztatását és étkeztetését szervezi azon gyermekek számára, akiknek szülei, nevelői, gondozói munkavégzésük, munka-erőpiaci részvételt elősegítő programban, képzésben való részvételük, betegségük vagy egyéb ok miatt napközbeni ellátásukról nem tudnak gondoskodni.

104031 Gyermekek bölcsődei ellátása

A gyermek 3 éves koráig a gyermekek napközbeni ellátásként bölcsődei ellátás formájában a családban élő gyermekek életkorának megfelelő nappali felügyeletét, gondozását, nevelését, foglalkoztatását szervezi azon gyermekek számára, akiknek szülei, nevelői, gondozói munkavégzésük, munka-erőpiaci részvételt elősegítő programban, képzésben való részvételük, betegségük vagy egyéb ok miatt napközbeni ellátásukról nem tudnak gondoskodni.

104035 Gyermekétkeztetés bölcsődében

Bölcsődében ellátott gyermekek részére nyújtott étkeztetés.

104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés

104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások

A Gyvt-ben a család- és gyermekjóléti szolgálat alatt meghatározott gyermekjóléti szolgáltatási feladatok, valamint a családsegítés Szt. szerinti feladatok ellátása.

104043 Család és Gyermekjóléti Központ

A Gyvt-ben a család - és gyermekjóléti központ alatt meghatározott a Gyvt. és Szt. szerinti általános szolgáltatási feladatokon túlmenő, a település egészére vonatkozó feladatok.

104060 A gyermekek, a fiatalok és családok életminőségét javító programok

A családok életminőségét javító módszerek kidolgozására, kipróbálására, a családon belül alkalmazható ismeretterjesztési módszerek megismerésére, elsajátítására, a családban felmerülő problémák kezelésére ismeretterjesztő előadások szervezése, támogatása. Rendezvények, fejlesztő tevékenységek szervezése, támogatása, kulturális és rekreációs tevékenységek megszervezése, programok, nyári táborok megszervezésével lehetőség biztosítása a szabadidő hasznos eltöltéséhez, az életminőséget javító szociális és egészségügyi programok megismertetése, megszervezése, tanácsadások megszervezésével segítségnyújtás egyéni és családi, élethelyzeti és lelki problémák megoldásában, tehetséggondozó programok kidolgozása, részvétel támogatása. A tanoda az intézmény által működtetett, helyi sajátosságokra, a gyermekek, fiatalok önkéntes részvételére és egyéni szükségleteire építő, független infrastruktúrával rendelkező közösségi színtér. A személyiségfejlődés egészét szem előtt tartó komplex szolgáltatást nyújt, melyet az oktatási rendszerben nem megfelelően elismert, a társadalmi perifériára szoruló gyermekek és fiatalok nem érhetnek el.

107051 Szociális étkeztetés

 

107080 Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok

A fogyatékkal élők, idősek társadalmi csoportját érintő és az élet számos területén megjelenő diszkrimináció elleni programok szervezése, az anti-diszkriminációs szemlélet érvényesítése, a társadalmi előítéltek visszaszorítása, a hátrányos megkülönböztetést elszenvedő, vagy azzal csupán fenyegetett fogyatékosok tudatosságának, érdekérvényesítő képességének fokozása.

107090 Romák társadalmi integrációját elősegítő tevékenységek és programok

A romák társadalmi integrációját elősegítő programok szervezésével a romák társadalmi kirekesztésének megakadályozását, az előítéletek csökkenését, a hátrányos helyzet újra termelődésének megelőzését segítik elő.

 

041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás

Az aktív korú, munkaképes, álláskeresők foglalkoztatása négyórás részmunkaidőben és legfeljebb négy hónapig tartó foglalkoztatás. A foglalkoztatás az intézmény közfeladatának végrehajtását segíti elő, értékteremtő munkavégzés.

 

041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

Az aktív korú, munkaképes, álláskeresők foglalkoztatása, ahol a foglalkoztatás időtartama 2- 12 hónap, napi 6-8 óra munkaidőben történik. A foglalkoztatás az intézmény közfeladatának végrehajtását segíti elő, értékteremtő munkavégzés.

 

Létrejövő kapacitások szolgáltatásonként:

 

Telephely neve

Címe

létszám

egység,

csoport

1.

Hancúrház Bölcsőde

1131 Bp. Jász u. 113-117.

84

3 e

6 cs

2.

Szivárvány Bölcsőde

1132 Bp. Gogol u. 32.

84

3 e

6 cs

3.

Boribon Bölcsőde

1133 Bp. Pannónia u. 92-94

140

5 e

10 cs

4.

Igazgyöngy Bölcsőde

1138 Bp. Gyöngyösi stny 3.

140

5e

10 cs

5.

Napraforgó Bölcsőde

1134 Bp. Angyalföldi u. 43.

112

4 e

8 cs

6.

Ugribugri Bölcsőde

1138 Bp. Vizafogó stny. 6.

140

5 e

10 cs

7.

Minimanó Bölcsőde

1133 Bp. Visegrádi köz 4.

56

2e

4 cs

8.

Csipet-Csapat Bölcsőde

1139 Bp. Hajdú u.21

140

5 e

10 cs

9.

Bóbita Családi Bölcsőde

1139 Bp. Esküvő köz 1-3

7

-

10.

Mókaház Családi Bölcsőde

1139 Bp. Esküvő köz 1-3

7

-

11.

Galagonya Családi Bölcsőde

1139 Bp. Esküvő köz 1-3

7

-

12.

Fecsegő-tipegő Családi Bölcsőde

1135 Bp. Petneházy u. 83.

7

-

13.

Vidám Lurkók Családi Bölcsőde

1135 Bp. Petneházy u. 83.

7

-

14.

Kíváncsi Fáncsi Családi Bölcsőde

1135 Bp. Petneházy u. 83.

7

-

15.

Kukucska Családi Bölcsőde

1135 Bp. Petneházy u. 83.

7

-

16.

Hét törpike Családi Bölcsőde

1135 Bp. Petneházy u. 83.

7

-

17.

Gyermekvár Családi Bölcsőde

1135 Bp. Petneházy u. 83.

7

-

18.

Ficánka Családi Bölcsőde

1135 Bp. Petneházy u. 83.

7

-

19.

Játéksziget Családi Bölcsőde

1135 Bp. Petneházy u. 83.

7

-

20.

Pagony Családi Bölcsőde

1136 Tátra u. 48-52.

7

-

21.

Micimackó Családi Bölcsőde

1136 Tátra u. 48-52.

7

-

22.

Zsebibaba Családi Bölcsőde

1136 Tátra u. 48-52.

7

-

 

III.3. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások igénybevételének rendjére vonatkozó tájékoztatás

Prevenciós Központ Szakmai Program  

III.4. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások díjának és az abból adott kedvezmények mértéke

 A szolgáltatásokért fizetendő személyi térítési díjat, valamint az abból adott kedvezmények mértékét a Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat Képviselő - Testületének a pénzbeli és természetbeni, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról szóló hatályos rendelete szabályozza.

Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015. (II.17.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról

 

IV. A szerv nyilvántartásai 

IV.1. A közfeladatot ellátó szerv által saját fenntartású adatbázisok, illetve nyilvántartások leíró (név, formátum, az adatkezelés célja, jogalapja, időtartama, az érintettek köre, az adatok forrása, kérdőíves adatfelvétel esetén a kitöltetlen kérdőív) jegyzéke                                                   

                                                                                                      Az intézmény saját fenntartású adatbázissal nem rendelkezik.

 IV.2. A közfeladatot ellátó szerv által - alaptevékenysége keretében - gyűjtött és feldolgozott adatok fajtái

                                                                                 Az intézmény saját fenntartású adatbázissal nem rendelkezik.    

 IV.3.  A közfeladatot ellátó szerv által - alaptevékenysége keretében - gyűjtött és feldolgozott adatokhoz való hozzáférés módja

                                                                                    Az intézmény saját fenntartású adatbázissal nem rendelkezik.

 IV.4.  A közfeladatot ellátó szerv által - alaptevékenysége keretében - gyűjtött és feldolgozott adatokról való másolatkészítés költségei

                                                                                   Az intézmény saját fenntartású adatbázissal nem rendelkezik.

V. Nyilvános kiadványok

 

V.1. A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványainak címei                                               

                                                                                   E közzétételi egység az Adatközlő esetében nem értelmezhető.

V.2. A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványai témájának leírása

                                                                                   E közzétételi egység az Adatközlő esetében nem értelmezhető.

V.3. A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványaihoz való hozzáférés módja

                                                                                  E közzétételi egység az Adatközlő esetében nem értelmezhető.   

V.4. A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványaiért fizetendő költségtérítés mértéke vagy az ingyenesség ténye

                                                                                  E közzétételi egység az Adatközlő esetében nem értelmezhető.    

 

VI. Döntéshozatal, ülések 

 

VI.1.  A testületi szerv döntései előkészítésének rendje

 E közzétételi egység az Adatközlő esetében nem értelmezhető.

VI.2. A testületi szerv döntéseiben való állampolgári közreműködés (véleményezés) módja (erre szolgáló postai, illetve elektronikus levélcím)  

 E közzétételi egység az Adatközlő esetében nem értelmezhető.  

VI.3. A testületi szerv döntéshozatalának eljárási szabályai

 E közzétételi egység az Adatközlő esetében nem értelmezhető.

VI.4. A testületi szerv ülésének helye (irányítószám, város, utca, házszám)

 E közzétételi egység az Adatközlő esetében nem értelmezhető.

VI.5. A testületi szerv megtartott üléseinek ideje (év, hó, nap, óra megjelöléssel), valamint nyilvánossága, üléseinek jegyzőkönyvei, illetve összefoglalói

 E közzétételi egység az Adatközlő esetében nem értelmezhető.

VI.6. A testületi szerv tervezett üléseinek ideje (év, hó, nap, óra megjelöléssel), valamint nyilvánossága

 E közzétételi egység az Adatközlő esetében nem értelmezhető.

VI.7. A testületi szerv ülései látogathatóságának rendje

 E közzétételi egység az Adatközlő esetében nem értelmezhető.

VI.8.  A testületi szerv üléseinek napirendje 

E közzétételi egység az Adatközlő esetében nem értelmezhető. 

 

VI.9. A testületi szerv döntéseinek felsorolása  

    E közzétételi egység az Adatközlő esetében nem értelmezhető.                 

VII. A szerv döntései, koncepciók, tervezetek, javaslatok

 

VII.1.  A testületi szerv döntéseinek felsorolása

  E közzétételi egység az Adatközlő esetében nem értelmezhető.

VII.2. A testületi szerv döntéshozatalának dátuma (év, hó, nap megjelöléssel)

  E közzétételi egység az Adatközlő esetében nem értelmezhető.

VII.3. A testületi szerv szavazásának nyilvános adatai, ha azt jogszabály nem korlátozza

  E közzétételi egység az Adatközlő esetében nem értelmezhető.

VII.4. A jogszabályok előkészítésében való társadalmi részvételről szóló törvény alapján közzéteendő jogszabályalkotásra irányuló koncepciók, jogszabálytervezetek és kapcsolódó dokumentumok

  E közzétételi egység az Adatközlő esetében nem értelmezhető.

VII.5. A jogszabályok előkészítésében való társadalmi részvételről szóló törvény alapján közzéteendő jogszabályalkotásra irányuló koncepciók, jogszabálytervezetek tekintetében az egyeztetés állapota

  E közzétételi egység az Adatközlő esetében nem értelmezhető.

VII.6. A helyi önkormányzat képviselő-testületének nyilvános ülésére benyújtott előterjesztések a benyújtás időpontjától

  E közzétételi egység az Adatközlő esetében nem értelmezhető.

VII.7.  Összefoglaló a véleményezők észrevételeiről, és az észrevételek elutasításának indokairól

  E közzétételi egység az Adatközlő esetében nem értelmezhető.

 

VIII. Pályázatok

 

VIII.1. A közfeladatot ellátó szerv által kiírt pályázatok szakmai leírása, azok eredményei és indoklásuk

  E közzétételi egység az Adatközlő esetében nem értelmezhető.

 

IX. Hirdetmények

 

IX.1.  A közfeladatot ellátó szerv által közzétett hirdetmények, közlemények

E közzétételi egység az Adatközlő esetében nem értelmezhető.

 

X. Közérdekű adatok igénylése

 

X.1. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendje

Szabályzat közérdekű adatok megismerésére irányuló kérelmek intézésének és közérdekű adatok nyilvánosságra hozatalának rendjéről

Közérdekű adat megismerésére irányuló IGÉNYBEJELENTŐ LAP

 

X.2. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények tekintetében illetékes szervezeti egység neve

A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésében a Budapest Főváros XIII. Ker. Prevenciós Központ Intézményvezetője Németh Borbála jogosult.

 

X.3. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények tekintetében illetékes szervezeti egység elérhetősége (postacíme, földrajzi helye, telefonszáma, telefaxszáma, elektronikus levélcíme)

Az igény benyújtásának helye és módja:

 

Szóbeli igények benyújtása:

a.)    személyesen: Prevenciós Központ (Cím: 1134 Budapest, Tüzér u. 56-58.), ügyfélfogadási időben: Hétfőn: 8.00-18.00, kedden, szerdán: 8.00-16.30, péntek 8.00-11.30-ig.

b.)    telefonon a következő telefonszámon: 061/329-0804

 

Írásbeli igények benyújtása:

a.)    személyesen: Prevenciós Központ (Cím: 1134 Budapest, Tüzér u. 56-58.), benyújtva,

b.)    postai úton: Prevenciós Központ (Cím: 1134 Budapest, Tüzér u. 56-58.), címzett levélben,

c.)    elektronikus úton: a prevencio@szoc.bp13.hu e-mail címre küldött levélben.

 

Az igénylő közérdekű adat, közérdekből nyilvános adat megismerésére vonatkozó írásbeli igényét benyújthatja

-        az általa írt igénylési formában, vagy

-        a Prevenciós Központ által e célra rendszeresített igénybejelentő lapon.

 

X.4. Az adatvédelmi felelős vagy az információs jogokkal foglalkozó személy neve

Adatvédelmi tisztviselő:                     Dr. Bölcskei Krisztián info@adatvedelmiauditor.hu 

 

X.5. A közérdekű adatokkal kapcsolatos kötelező statisztikai adatszolgáltatás adott szervre vonatkozó adatai

         

A 415/2015. (XII.23.) Korm. Rendelet adatszolgáltatási kötelezettséget ír elő a szociális alapszolgáltatást nyújtó intézmények részére. Intézményünk a jogszabályi kötelezettség alapján az igénybevevői nyilvántartási rendszeren keresztül jelenti a szolgáltatást igénybevevőket.

Közérdekű adatigénylések nyilvántartása

 

X.6. A közfeladatot ellátó szerv kezelésében lévő közérdekű adatok felhasználására, hasznosítására vonatkozó általános szerződési

feltételek

  E közzétételi egység az Adatközlő esetében nem értelmezhető.

X.7. Azon közérdekű adatok hasznosítására irányuló szerződések listája, amelyekben a közfeladatot ellátó szerv az egyik szerződő fél

 

  E közzétételi egység az Adatközlő esetében nem értelmezhető.

 

XI.Közzétételi listák

XI.1. A közfeladatot ellátó szervre vonatkozó különös közzétételi lista

  E közzétételi egység az Adatközlő esetében nem értelmezhető.

 

XI.2. A közfeladatot ellátó szervre vonatkozó egyedi közzétételi lista

A Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete a 4/2015. (I.15.) Ö.K. számú határozattal egyedi közzétételi listát fogadott el.

Az Önkormányzat által kötött az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésére, továbbá vagyonértékesítéssel, vagyonhasznosításával, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadásával, valamint koncesszióba adással összefüggő, 5 millió forint értéket meg nem haladó kötelezettségvállalást tartalmazó szerződések megnevezése ( típusa), tárgya, a szerződést kötő felek neve, a szerződés értéke, határozott időre kötött szerződés esetében annak időtartama, valamint az említett adatok változásai.

                                        

                                                        Egyedi közzétételi listák